استفاده از دو نوع پلیمر ضایعاتی و الیاف باگاس در ساخت چندسازه چوب پلاستیک (wpc)

در اين تحقيق از دو نوع پليمر ضايعاتي به همراه نانو ذرات رس در ساخت چندسازه / چوب پلاستيک استفاده شد. اثر دو پليمر ضايعاتي (پلي پروپيلن و پلي اتيلن با دانسيته بالا) و سه سطح الياف باگاس ( 25 35 و 45 درصد) به عنوان عوامل متغير در نظر گرفته شد. مقدار ذرات نانو رس و سازگاركننده در سطح 2 درصد وزني به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند . ويژگي هاي مقاومت كششي، خمشي و ضربه مطابق با آيين نامه استاندارد ASTM اندازه گيري گرديد.

همچنين براي تفسير بهتر نتايج عكس برداري الكتروني پويشي SEM و عكس برداري الكتروني انتقالي TEM و پراش اشعه ايكس XRD  انجام شد. با استفاده از آزمون فاكتوريل دو عامله در قالب بلوك هاي كاملاً تصادفي تجزيه و تحليل آماري انجام شد و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامن هاي دانكن DMRT مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه استفاده از 35 درصد الياف باگاس سبب افزايش مقاومت و مدول كششي، مقاومت و مدول خمشي نسبت به استفاده از 25 و 45 درصد الياف باگاس گرديد . همچنين با استفاده از 25 درصد الياف باگاس مقاومت به ضربه چندسازه داراي افزايش محسوسي نسبت به 35 و 45 درصد الياف باگاس شد. نتايج نشان داد كه استفاده از ضايعات پلي اتيلن با دانسيته بالا rHDPE سبب افزايش مقاومت كششي ، مدول خمشي و مقاومت به ضربه نسبت به ضايعات پلي پروپيلن rPP  گرديد. بررسي نوع فازها و ريخ تشناسي چندسازه نانو چوب پلاستيك به كمك طيف پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني نشان داد كه تشكيل ساختارهاي بين لایه اي (Intercalation) قابل تشخيص است.

دریافت متن کامل این مقاله

مشاوره رایگان

گروه ون وود اطلاعات جامعی را فراهم آورده است که به شما در انتخاب نوع محصول کمک شایانی می کند. به گالری ون وود مراجعه کرده و با دیدن تصاویر، رویای خود را طراحی کنید و از طریق تماس با شرکت آنرا به صورت سه بعدی مشاهده نمائید.
همچنین گروه طراحی ون وود در انتخاب طرح، رنگ یا ترکیب رنگ محصولات در کنار شما می باشد.

لینکهای مفید