چوب پلاستیک با نخل خرما

در این پژوهش تاثیر مقدار پرکننده و انوع مختلف آرد چوب بر ویژگی هاي مکانیکی چندسازه پلی اتیلن- آرد چوب نخل خرما حاصل از هرس سالانه درخت نخل خرما مطالعه شد. انواع مختلف 60 و 75 درصد وزنی از ، چوب نخل شامل: ساقه، برگ، و مخلوط ساقه و برگ بود. چندسازه ها با 45 25 بود و ماده جفت کننده مالئیک انیدرید - این پرکننده ها ساخته شدند.

اندازه ذرات در حد مش 40 پلی اتیلن هم به میزان 2 درصد وزن نهایی هر تخته، اضافه شد. پلی اتیلن خطی سبک به عنوان شاهد در این پژوهش استفاده شد. ابتدا ماده گرانول ترکیبی از آرد چوب نخل و پلاستیک توسط یک اکسترودر دو ماردونه تهیه و سپس پلت هاي ترکیبی آسیاب شده و تخته هاي نهایی توسط یک پرس گرم ساخته شدند. مشاهده شد که با افزایش مقدار پرکننده، ویژگی هاي مکانیکی یعنی مدول گسیختگی و مقاومت کششی نمونه ها کاهش و مدول الاستیسیته خمشی افزایش یافت. مقادیر مقاومت کششی اختلافات معناداري به لحاظ عملکرد نوع ماده نداشتند. مدول الاستیسیته خمشی تخته هاي ساخته شده از آرد برگ به ترتیب با اختلاف معناداري از تخته هاي ساخته شده از آرد مخلوط و ساقه بیشتر بود درحالی که اختلاف معناداري بین این دو تیمار وجود نداشت. مدول گسیختگی تخته هاي  ساخته شده از ذرات آرد مخلوط بیشتر از تخته هاي ساخته شده از ذرات آرد برگ بود ولی اختلاف معناداري بین آن ها وجود نداشت درحالی که اختلاف معناداري بین مدول گسیختگی تخته هاي ساخته شده از ذرات آرد ساقه با دو تیمار دیگر وجود داشت.

 دانلود متن کامل این مقاله

مشاوره رایگان

گروه ون وود اطلاعات جامعی را فراهم آورده است که به شما در انتخاب نوع محصول کمک شایانی می کند. به گالری ون وود مراجعه کرده و با دیدن تصاویر، رویای خود را طراحی کنید و از طریق تماس با شرکت آنرا به صورت سه بعدی مشاهده نمائید.
همچنین گروه طراحی ون وود در انتخاب طرح، رنگ یا ترکیب رنگ محصولات در کنار شما می باشد.

لینکهای مفید